מַדְּעָנִית
מערכת להגשת הצעות ודוחות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
הגשת הצעות למכרז
למתן שירותי ייעוץ מעקב אחר יישום תוצאות מחקרים, הטמעתם והערכת תרומתם