מַדְּעָנִית
מערכת לניהול מחקרים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים
קולות קוראים בתוקף לשנת 2022
קול קוראקבצים נילוויםת.פרסוםת.אחרון לשאלותת.אחרון לתשובותת. אחרון להגשהאישור הרשותאישור הקרןרפרנטורההחלטות שיפוטהודעת החלטות שיפוטהסכם עם שותף עיסקי
---- מנהלה - בדיקות ----01/02/24
19:00
28/02/24
19:00
02/01/24
12:00
31/12/24
31/12/24
אין

קולות קוראים שפג תוקפם