מדענית
מערכת להגשת הצעות מחקר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשכת המדען הראשי
קולות קוראים

קולות קוראים בתוקף

ניצן "תיבת נוח" חדשנות
פתח קובץ עיין בקובץ הקול הקורא
פתח קובץ הסכם ניצן 2018
תאריכים
תאריכים
להגשה ע"י החוקר14/06/2018 15:00
לאישור ע"י רשות המחקר21/06/2018 15:00
להגשת עותק קשיח28/06/2018 15:00